• Home
  • Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de uitvoering of veiligheid van het onderzoek en/of de behandeling, de bejegening door medewerkers of anderszins. In dat geval wordt u geadviseerd om zo mogelijk uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s). 

U kunt tevens uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de directie of de klachtenfunctionaris van Rugpoli Mevr. I. Wiegerink. (email: i.wiegerink@rugpoli.nl) Bij de balie kan men u meer informatie geven over de procedure. 

Stichting Rugpoli is aangesloten bij de EZA-geschillencommissie.

Klachtenfunctionaris:

De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker. Hierbij wordt gezocht naar een passende oplossing voor de klacht. De klachtenfunctionaris treedt hierbij onpartijdig en onafhankelijk op en geeft geen oordeel over uw klacht. De behandeling van een klacht door de klachtenfunctionaris is laagdrempelig, snel en efficiënt. Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) heeft u de mogelijkheid om na tien weken uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie EZa. Deze tien weken gaan in op de dag dat Rugpoli uw klacht schriftelijk in behandeling heeft genomen. De Stichting geschillencommissie EZa is een externe organisatie die via een schriftelijke en mondelinge procedure uw klacht onderzoekt en daar een bindend oordeel over geeft.

Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie-eza.nl